top of page

בשלות לכיתה א'

אבחון בשלות לכיתה א' ואבחון הדלגה הינם אבחונים פסיכולוגיים המיועדים להערכת יכולתו השכלית (כולל יכולות שפתיות ומוטוריות) ויכולתו הרגשית של הילד לפני המעבר מגן חובה לכיתה א'.

האבחונים מתבצעים ע"י פסיכולוג/ית חינוכי/ת מומחה/ית.

 

אבחון בשלות לכיתה א'

בשלות היא תהליך טבעי התפתחותי המאפשר לילד לממש את יכולותיו ולהגיע להישגים בצורה המיטבית.

בשלות לכיתה א' היא שלב התפתחותי בו הילד עובר מפעילות משחקית ברובה בגן לפעילות של למידה בבית-הספר. זהו מעבר משמעותי המצריך התמודדות והסתגלות.

יש לשקול עריכת אבחון בשלות כאשר מתגלים פערים בתפקוד הילד בתחומים השונים וכאשר תאריך הלידה של הילד מתקרב לתאריך הקובע של סוף השנתון (א' בטבת) ויש ספק לגבי בשלות הילד.

 

מטרת האבחון:

 • לסייע להורים בקבלת החלטה לגבי עלייה לכיתה א' או הישארות שנה נוספת בגן חובה

 • למפות את תחומי החוזק והקושי של הילד ואת המסוגלות שלו להתמודד עם המעבר למסגרת הלימודית, גם מההיבט הרגשי

 • לאתר קשיים התפתחותיים ולהמליץ על דרכי התערבות וטיפול

 

תהליך האבחון:

 • קבלת דיווח מההורים והמסגרת הגנית בה הילד נמצא

 • העברת אבחון הבשלות ע"י פסיכולוג/ית חינוכי/ת מומחה/ית

 • סיכום הממצאים ע"י המאבחן/ת ושיחת סיכום עם ההורים

 • קבלת סיכום מקיף כתוב לגבי ממצאי האבחון והמלצות להורים ולמסגרת החינוכית, ולהתערבות אבחונית/טיפולית נוספת במידת הצורך

 

האבחון כולל:

אבחון הבשלות הינו אבחון פסיכולוגי, הכולל מבחנים המעריכים את יכולתו השכלית והרגשית של הילד, ומתייחס למיומנויות ותפקודים הדרושים למסגרת הלימודית בתחומים הבאים:

 • בשלות רגשית וחברתית (עמידה בלחצים, התמודדות עם תסכול וקושי, זיהוי חרדות, עצמאות, מוטיבציה, בטחון עצמי)

 • בשלות שכלית (מיומנויות למידה, קשב וריכוז, תפקודי זכרון)

 • בשלות מוטורית (מוכנות לכתיבה) ובשלות ויזו-מוטורית (תיאום יד-עין)

 • בשלות שפתית (אוצר מילים, הבעה והבנה שפתית, מודעות פונולוגית, מיומנויות שיום ושליפה)

 • בשלות תפיסתית (תפיסה חזותית ושמיעתית)

 

לתשומת לב!

כאשר ילד נכנס לכיתה א' כשהוא חסר בשלות, נדרש ממנו מאמץ רב בהסתגלות למסגרת החדשה והתובענית, ואז קשייו יובלטו ויתגברו.

ההחלטה על העלאה לכיתה א' או הישארות בגן חובה שנה נוספת היא של ההורים בלבד!

מומלץ, לפיכך, לשקול בקפידה את ממצאי האבחון והמלצות הפסיכולוגית.

במידת הצורך חשוב לבנות תכנית התערבות שתחזק את הילד בתחומי הקושי .

 

אבחון הדלגה:

אבחון הדלגה מיועד לשם הקדמת המעבר מגן חובה לכיתה א' , לילד שנולד אחרי תאריך השנתון הקובע (א' בטבת).

האבחון הינו אבחון פסיכולוגי, המתבצע ע"י פסיכולוג/ית חינוכי/ת ממחה/ית, וכולל מבחנים להערכת היכולת השכלית (כולל יכולת שפתית ומוטורית) והיכולת הרגשית של הילד.

יש לשקול העברת אבחון הדלגה לילדים מוכשרים וחכמים שאינם מאותגרים מספיק במסגרת הגנית, וכן לילדים שנולדו לאחר התאריך הקובע בשנתון (א' בטבת), במידה וההורים סבורים שהילד יוכל להתמודד בהצלחה במסגרת הבית-ספרית למרות גילו הצעיר.

 

מטרת האבחון:

 • לסייע להורים בתהליך קבלת החלטה לגבי הדלגה של ילדם הצעיר, שנולד לאחר התאריך הקובע בשנתון (א' בטבת) למסגרת הבית-ספרית

 • למפות את יכולותיו של הילד ומסוגלותו להתמודד במסגרת תובענית יותר, תוך התייחסות מירבית לתפקודו הרגשי-חברתי

האבחון כולל:

אבחון ההדלגה הינו אבחון פסיכולוגי, הכולל מבחנים המעריכים את יכולתו השכלית והרגשית של הילד, ומתייחס למיומנויות ותפקודים הדרושים למסגרת הלימודית בתחומים הבאים:

 • בשלות רגשית וחברתית (עמידה בלחצים, התמודדות עם תסכול וקושי, זיהוי חרדות, עצמאות, מוטיבציה, בטחון עצמי)

 • בשלות שכלית (מיומנויות למידה, קשב וריכוז, תפקודי זכרון)

 • תפקודים מוטוריים (מוכנות לכתיבה) וויזו-מוטורית (תיאום יד-עין)

 • תפקודים שפתיים (אוצר מילים, הבעה והבנה שפתית, מודעות פונולוגית, מיומנויות שיום ושליפה)

 • מיומנויות למידה (כתיבת שם, שיום וכתיבת אותיות וספרות, מושגי יסוד בשפה וחשבון)

 

לתשומת לב!

יש לשקול בקפידה הדלגת הילד הצעיר, שכן לעיתים כניסה מוקדמת מדי למסגרת

הבית-ספרית עלולה לגרום לקשיים בתפקוד הילד, בעיקר בתחום הרגשי-חברתי.

bottom of page