top of page

משך האבחון:

האבחון אורך 1-3 מפגשים, בהתאמה אישית לגיל הילד, שיתוף הפעולה, סוג הבעייה, סיבת ההפנייה ומטרת האבחון.

 

תהליך האבחון:

  • ההורים מתבקשים למלא שאלון פנייה למכון ובו מתקבל מידע על התפתחותו של הילד, קשייו, תפקודו בתחומי החיים השונים, טיפולים ואבחונים שעבר ומה הציפיות שלהם מהתהליך.

  • 1-2 מיפגשים מיועדים לצורך הערכת תפקוד הילד בתחומים השונים.

  • בסיום האבחון מתקיימת שיחת סיכום עם ההורים ובה מתקבל מידע נוסף מההורים (במידת הצורך), תוך שימת דגש להקשבה לציפיות ההורים מהתהליך. 

  • המאבחנת מעבירה להורים את ממצאי האבחון וממליצה על: צורך בהתחלת טיפול, מעקב, הדרכה ותרגול בבית, הפנייה לגורמים טיפוליים אחרים או נוספים, או אי הזדקקות לטיפול.

 

כלי האבחון:  

באבחון משלב צוות קלינאיות התקשורת כלי אבחון סטנדרטיים עדכניים, תצפיות, שאלונים להורים ולמסגרת החינוכית.

 

תחומי האבחון:

כישורי שפה והבעה, לקות בתקשורת (ASD), היגוי משובש , מובנות דיבור לקויה, קצב ושטף דיבור (גמגום ודיבור חטוף), הפרעות קול וצרידות, שמיעה לקויה.

קלינאות תקשורת

bottom of page