top of page

מיומנויות למידה

על מנת לאתר ילדים המתקשים במיומנויות הלמידה יש צורך באבחון דידקטי או 

פסיכו-דידקטי.

האבחונים מוכרים ע"י משרד החינוך לצורך התאמות בבחינות בכל הרמות, לוועדות שילוב בית-סיפריות ולוועדות השמה!

 

אבחןן דידקטי:

האבחון הדידקטי הינו אבחון בסיסי המיועד לגלות לקות למידה ואת הגורמים לפערים בתפקוד הילד בתחומי הלמידה השונים.

האבחון מתבצע ע"י מומחית להוראה מתקנת ובעלת רשיון מקצועי.

 

מטרת האבחון:

 • זיהוי קיום לקות למידה ומקור הקשיים של הילד

 • הערכת מאפייני הלמידה של הילד – מוקדי הכוח ומוקדי החולשה

 • בהתאם לממצאי האבחון מוצעת תוכנית התערבות והמלצות מפורטות להורים ולבית-הספר, כולל התאמות והקלות בדרכי ההיבחנות בכל הרמות

 

גיל:

האבחון מיועד לילדים מגיל גן חובה ועד לנערים גילאי חט"ב ותיכון.

 

משך האבחון:

3 מיפגשים

 

תחומי האבחון:

קריאה, הבנת הנקרא, כתיבה וכתיב, תהליכי זכרון, תפיסה חזותית, תפיסה שמיעתית, התארגנות, אסטרטגיות למידה, קשב וריכוז.

הרחבה לחשבון ואנגלית – במידת הצורך.

 

תהליך האבחון:

 • טרום אבחון – נשלחים שאלונים להורים ולמסגרת הלימודית של הילד

 • האבחון הדידקטי – להערכת התפקוד הלימודי : כ-4 שעות בשני מפגשים

 • ניתוח וקידוד הממצאים ע"י המאבחנת

 • שיחת סיכום עם ההורים – לקבלת ממצאי האבחון וההמלצות

 • דו"ח סיכום כתוב מקיף הכולל המלצות להורים, למסגרת הבית-ספרית, התאמות לימודיות, התאמות והקלות היבחנות (במידת הצורך), המלצות להוראה מתקנת והפנייה לגורמים מקצועיים נוספים (במידת הצורך)

 

אבחון פסיכו-דידקטי:

זהו אבחון כוללני המשלב את התחום הדידקטי (הלימודי) והפסיכולוגי. הוא כולל הערכה של היכולת השכלית של הילד תוך התייחסות למימדים הרגשיים. אבחון זה מספק תמונה אינטגרטיבית של יכולות הילד.

 

מטרת האבחון:

 • זיהוי קיום לקות למידה ומקור הקשיים של הילד

 • הערכת מאפייני הלמידה של הילד – מוקדי כוח ומוקדי החולשה

 • בהתאם לממצאי האבחון מוצעת תוכנית התערבות והמלצות מפורטות להורים ולבית-הספר, כולל התאמות והקלות בדרכי ההיבחנות בכל הרמות

 • עוזר בזיהוי מקור הקושי של הילד ונותן אבחנה מבדלת לגורמי הקושי השונים (קשיים רגשיים, הפרעות קשב וריכוז, ליקוי שפתי, בעיות בתחום התפיסה והחשיבה וכד')

 

גיל:

האבחון מיועד לילדים מגיל גן חובה ועד לנערים גילאי חט"ב ותיכון.

 • לגילאי בי"ס יסודי: האבחון מתבצע בדרך-כלל ע"י 2 אנשי מקצוע – מאבחנת דידקטית לתחום הדידקטי ופסיכולוג חינוכי מומחה לתחום הפסיכולוגי

 • לגילאי חט"ב ותיכון: האבחון מתבצע ע"י פסיכולוג חינוכי מומחה

 

משך האבחון:

3 מיפגשים

 

תחומי האבחון:

 • התחום הדידקטי-לימודי (קריאה, הבנת הנקרא, כתיבה וכתיב, תהליכי זכרון, תפיסה חזותית, תפיסה שמיעתית, התארגנות, אסטרטגיות למידה) 

 • התחום הפסיכולוגי (תהליכי חשיבה, יכולות שכליות ורגשיות, קשב וריכוז)

 • הרחבה לחשבון ואנגלית – במידת הצורך

 

מתי יש צורך באבחון פסיכו-דידקטי?

 • כאשר יש חשד לקשיים רגשיים המשפיעים על תפקודו הלימודי של הילד

 • כאשר נדרשת אבחנה מבדלת באשר לגורמי הקושי בתחומים השונים

 • כשיש צורך בהתאמות לבחינות הבגרות ברמה 3 (בחינה מותאמת או בחינה בע"פ)

 • כאשר הילד אמור לעבור וועדת השמה לצורך שיבוץ במסגרת לימודית מתאימה ו/או לקראת וועדת שילוב בית-סיפרית לצורך קבלת סיוע והתאמות

 

תהליך האבחון:

 • טרום אבחון – נשלחים שאלונים להורים ולמסגרת הלימודית של הילד

 • האבחון הדידקטי – להערכת התפקוד הלימודי : כ-4 שעות

 • האבחון הפסיכולוגי – להערכת התפקוד השכלי והרגשי: כ-2 שעות

 • ניתוח וקידוד הממצאים ע"י המאבחן/ת

 • שיחת סיכום עם ההורים – לקבלת ממצאי האבחון וההמלצות

 • דו"ח סיכום כתוב מקיף הכולל המלצות להורים, למסגרת הבית-ספרית, התאמות לימודיות, התאמות והקלות היבחנות (במידת הצורך), המלצות להוראה מתקנת והפנייה לגורמים מקצועיים נוספים להמשך אבחון/טיפול (במידת הצורך)

 

bottom of page